Marami sa mga nagpapakilalang Kristiano ngunit hindi katoliko ang umaalipusta sa Gawain ng Iglesia Katolika na pag-aantanda ng Santa Cruz. Ito daw ay wala sa Bibliya. Ngunit, totoo nga ba na ang gawaing ito ay wala sa Bibliya? Kung wala man. Ito ba ay masama ? Ang Pag-aantanda ng Santa Cruz ay isang magandang Gawain ng mga katoliko bilang pag-alaala na mayroong Isang Diyos na tatlo sa pagka-persona at kung saan ipinapahiwatig nito na ang Krus ay tanda ng ating kaligtasan. Mali nga ba ito? Ang Tanda ng santa Cruz? Una sa lahat ay tingnan natin kung mali sa Bibliya ang pag-gamit ng mga tanda.

 

“Pasanin ng bawa’t isa sa inyo ang isang bato . . . upang ito’y maging pinakaTANDA sa inyo..” (Josue 4:5-6)

 

Mismong ang ating Panginoong Diyos ay nag-utos sa kaniyang Bayan na gumawa ng isang Tanda bilang pag-alaala sa kaniyang ginawang pag-hawi sa tubig sa ilog ng Jordan. Dito ay ating maaaninaw na hindi masama ang gumawa ng mga Tanda na magpapaalaala sa atin ng mga Gawain ng Diyos. Pangalawa, ang Crus ba ay masama? Ganito ang sabi ni San Pablo:

 

 “Sapagka’t ang salita ng Krus ay kamangmangan sa kanila na napapahamak, ngunit ito’y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas” (1 Corinto 1:18)

 

 Ang salita ng Krus ay kapangyarihan pala sa mga naligtas. Kung gayon ang krus mismo ay hindi masama!! At alam ng bawat tunay na Cristiano iyan. Pangatlo, ang pagsasabi ba ng “sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo” na kadalasan na binabanggit pag nag-aantanda ng santa krus ay labag sa Bibliya? Kanino ba nagmula ang “formula” na ito? Ganito ang sabi ng Banal na Kasulatan:

 

“ Magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng AMA ,at ng ANAK, at ng ESPIRITU SANTO” (Mateo 28:19)

 

 Malinaw na nakasulat dito na kay KRISTO nanggaling ang formula na ito. Ngayon, kung hindi masama ang pagsagawa ng “tanda”, hindi masama ang “krus” at hindi masama ang pagbabanggit ng “pangalan ng Tatlong Persona”. Ano ang dahilan kung bakit tinutuligsa ang mga Katoliko sa “Pagaantanda ng Santa Cruz? Kung si Apostol Pablo an gating tatanungin, ano kaya ang sasabihin niya? Ganito ang sabi ni Pablo:

 

“Datapuwa’t malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus n gating Panginoong Jesucristo..” (Galacia 6:14)

 

 Hindi ba’t dapat pa nga natin ipagmalaki ang krus ng ating Panginoon? Maaaring itanong ng iba: “sino sa mga Cristiano sa Bibliya ang nag-utos na gawin ang pagtatanda ng Santa Cruz? Kung atin pong pag-babasehan an gang Bibliya lamang. Maaring wala, ngunit mayroong sinasabi si Cristo na ganito:

 

“Ang anumang hindi laban sa atin, ay para sa atin” (Marcos 9:40)

 

Napakalinaw pa sa sikat ng araw na binanggit ng Panginoong Jesus na ang HINDI LABAN SA KANYA ay para sa kaniya rin! Kung gayon, dahil atin ng napatunayan na ang pag-tatanda ng Krus ay hindi masama, nangangahulugan lamang na ang Gawain na ito ay para kay Kristo!! Ngunit talaga nga bang wala sa bibliya ang tanda na ito? Ating usisain sa lumang tipan:

 

“At sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroon ka sa gitna ng bayan. Sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng TANDA (tau) sa mga noo . . .” (Ezekiel 9:4)

 

Sa orihinal na salin ng lumang tipan sa Hebreo, ang ginamit na salita sa “tanda” ay “TAU” ito ay titik Hebreo na anyong “krus” sa panahon na naisulat ang aklat ng propeta Ezekiel. Kaya maaaninaw natin na ang paglalagay ng tanda ng krus ay malinaw sa Bibliya.

Advertisements