Ang Iglesia Catolica, dala ng kanilang mataas na repseto sa mga ministro ng Dios – ang mga Pari. Ay tinatawag namin silang “father” ito’y nagpapahiwatig na sila ay iginagalang namin bilang mga ama ng aming pang espiritwal na kalagayan. Ngunit, sa kabila nito, ay binabanggit ng ilang mga sekta, na ang pagtawag sa tao bilang ‘ama ng kaluluwa’ ay isang paglabag sa Bibliya. Ito raw ay makikita sa Mateo 23:9:

“At Huwag ninyong tatawaging ama ang sinomang tao sa lupa, sapagka’t iisa ang inyong Ama, samakatuwid baga’y siyang nasa Langit”

Ano kaya ang ibig ipakahulugan ng ating Panginoong Hesus dito? ito kaya ay isang patunay ng paglabag ng Iglesia Catolica sa bibliya?. Mga kaibigan, mas mabuti pong ating suriing mabuti ang nilalaman ng talatang ito. Kung atin lamang po babasahin ng buo ang kapitulo 23 ng Mateo, ay malinaw na ang pahayag ng Panginoong Hesus ay huwag tataawaging Ama o guro ang mga Pariseo at Escriba!! sapagka’t sila ay mahilig magmataas.

Nang magkagayo’y nagsalita si Hesus sa mga karamihan at sa kaniyang mga alagad, nanagsasabi, Nagsisiupo ang mga Escriba at Pariseo sa luklukan ni Moises. lahat ng kanilang ipinagutos ay gawin ninyo at ganapin, datapuwat’ huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagka’t kanilang sinasabi at hindi ginagawa, Oo Sila’y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao; datapuwa’t ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri, datapuwa’t ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao; sapagka’t nagpapalapad sila ng kanilang mga pilakteria, at nagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang damit. at iniibig ang ang mga pangulong dako sa mga pigingan, at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga, at pagpupugayan sa mga pamilihan at ANG SILA’Y  TAWAGIN NG MGA TAO ‘RABI’

DATAPUWA’T KAYO’Y HUWAG PATAWAG NA RABI (Guro) Sapagka’t IISA ANG INYONG GURO, at kayong lahat ay magkakapatid, at huwag ninyong tatawaging ama ang sinomang tao sa lupa; sapagka’t iisa ang inyong Ama, samakatuwid baga’y siyang nasa langit, ni Huwag kayong patawag na panginoon; sapagka’t iisa lamang ang inyong Panginoon sa makatuwid baga’y ang Cristo, datapuwa’t ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo at sino mang nagmamataas at mabababa; at sinomang nagpapakababa ay matataas, DATAPUWA’T SA ABA NINYO! MGA ESCRIBA AT PARISEO, MGA MAPAGPAIMBABAW!!…” (MATEO 23:1-13)

Kung ating susuriin mabuti, ang mga pinaparinggan ng ating Panginoon ay ang mga Escriba at mga Pariseo. ang tinutukoy lamang ni Kristo dito ay tatawaging guro,ama, panginoon ang mga pariseo at mga escriba. sapagka’t sila’y pawang mapagpaimbabaw. Ngunit, kung ang isa namang alagad ni Cristo, na isang Taong nagpapagal para sakaniya, ay hindi naman bawal na sila’y tawaging ama. Alalahanin natin, na sa lumang tipan pa lamang ay isinasagawa na ang pagtawag ng ama sa mga alagad ng Dios. Tulad ni Eliseo, tinawag niyang ‘Ama’ si Elias:

.. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng ipoipo, at nakita ni Eliseo, at siya’y sumigaw, Ama ko! Ama ko! ..”                   (2 Hari 2:11-12)

Si Eliseo man ay ay tinawag na Ama ng hari ng Israel;

At sinabi ng hari ng Israel kay Eliseo, nang makita niya sila, Ama ko, sasaktan ko ba sila?” (2 Hari 6:21)

Maaaring sasabihin ng iba, ‘Ito’y itinigil na sa panahon ng Bagong Tipan’ ito nga ba’y totoo? hindi po!! kung tutuusin ay mismong mga apostol ay ay nagpapaka-Ama sa mga Cristiano:

Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawa’t isa sa inyo, na gaya ng ISANG AMA SA KANIYANG SARILING MGA ANAK..” (1 Tesalonika 2:11)

Malinaw na mismong mga apostol ay tulad ng isang ama. Kung sila ay nagpapaka – ama, ano ba dapat ang ating itawag sa kanila at sa kanilang mga halili? hindi po ba ay ‘ama’ rin? sabi ng Bibliya ay ganito;

“Salitang sinalita sa KAUKULAN ay gaya ng isang mansanang ginto sa mga bilaong pilak” (Kawikaan 24:11)

“Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila’y nararapat ..”(Roma 13:7)

Malinaw ang sabi ng Bibliya, ‘ibigay sa tao ang sa kanlia’y nararapat’ at ang ‘mga salita na itinatawag sa karapat dapat , ay gaya ng isang mansanas na ginto’ ganun din po ang mga katoliko!! dahil ang mga Pari, (kahalili ng mga Apostol) ay nagpapaka ama sa amin, ay marapat lamang na tawagin silang Ama oh “Father”. Sa Tuligsa ni Cristo sa Mateo 23, ay ating mapapansin na hindi lamang ang “ama” ang ipinagbabawal niya, kung ating baasahing muli, ay tatlo ang kaniyang ipinagbabawal na mga titulo: una, ‘guro’ (Versikulo 8) pangalawa, ‘ama’ (versikulo 9) at pangatlo, ‘panginoon’ (Versikulo 10).

isa ang ang ‘guro’ sa pinagbabawal ng Panginoong Hesus, kung literal na ipinaguutos ni Cristo na “huwag patawag na Guro” bakit ang Apostol mismo na si Pablo ay nagpatawag na guro? ganito ang ating mababasa;

“Na sa bagay na ito ay ako’y itinalaga na tagapangaral, at apostol ,at GURO” (2 Timoteo 1:11)

Si Pablo ba ay lumabag sa utos ni Cristo na huwag patawag na ‘Guro’ ? (Mateo23:8) Hindi ba alam ito ni Pablo? Alam po natin na sa bagay na iyan ay alam ni San Pablo ang mga utos ni Cristo. Ibig lamang ipakahulugan dito na hindi po literal ang utos ni Cristo sa Mateo 23:8-10.

Advertisements