Kadalasang tinutuligsa ang Iglesia Catolica sa isang gawain na minamahal ng mga miyembro nito, at ito nga ang pagdarasal ng Rosaryo at mga litanya. Sabi ng ibang mga sekta, ito ay malinaw na ipinagbabawal ng bibliya. Anumang dasal na paulit-ulit ay pinagbabawal diumano sa Mateo 6:7. upang ating malaman ng lubos ang kanilang pahiwatig, ay mabuting basahin natin ng mabuti ang nilalaman ng nabanggit na talata sa bibliya:

 

“At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang WALANG KABULUHANG Paulit ulit, na gaya ng ginagawa ng mga gentil,; sapagka’t iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila”

 

Sa nabanggit na talata sa itaas, ay mariing ipinagbawal ng Panginoon ang walang kabuluhang paulit-ulit, ngunit, ito’y hindi marapat isipin na isang dahilan upang sabihin na ang mga katoliko ay lumalabag sa bibliya dahil sa pagdadasal ng rosaryo at mga litanya. ang binabanggit dito ng Panginoong Hesus ay ang mga “Walang Kabuluhan” at “Gaya ng mga Gentil(pagano)”. samantalang ang Rosaryo naman, ay pawang naka ugat sa Bibliya. Bawat misteryo na binabanggit sa Rosaryo ay makikita sa Bibliya.  Tungkol sa paulitulit, ang binabanggit dito, ay ang mga “Walang Kabuluhan”. alalahanin natin, na ang bawat nakalagay sa Bibliya ay pawang may kabuluhan. Mismong ang mga Hudyo ay nagdarasal ng paulit-ulit ayon sa Bibliya,  Sa akalt ng mga AWIT 136. Ay maaaninaw ang paulit-ulit na pagpupuri sa Panginoon, sa pamamagitan ng mga katagang,

 

“Sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman” (Awit 136)

 

Ang mga Hudyo, kabilang mismo ang ating Panginoong Hesus, ay nagdarasal ng mga salmong ito, isa na ang isang buong kapitulo na binabanggit sa itaas. Masasabi ba natin na ang mga Israelita, kabilang ang Panginoong Hesus ay lumalabag sa palatuntunan ng Dios?

Sa Langit po, ang mga mananamba sa Dios, ay gumagamit rin ng paulit-ulit na mga salita.

 

“At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at sila’y WALANG PAHINGA, ARAW AT GABI, NA NAGSASABI; BANAL..BANAL..BANAL.. Ang Panginoong Diyos, ang Makapangyarihan sa lahat na buhay at siyang darating” (Apocalipsis 4:8)

 

Wala pong makasalanang tao ang makakaakyat sa langit. Kung ang mga ityo ay nasa langit? masasabi ba natin na sila ay makasalanan? dahil sila ay gumagamit ng PAULIT ULIT na mga salita

Advertisements