Unang una sa lahat, walang opisyal na aral ang Simbahang Katoliko na dapat magdasal ang mga myembro nito sa mismong larawan o imahen. Ginagamit lamang ng mga katoliko ang mga imahen upang alalahanin ang mga sinasalamin nito. Tungkol sa Exodo 20:3-5, na nagbabawal sa mga imahen. ay mabuting basahin natin ang kabuuan nito:

“Huwag kang magkakaroon ng IBANG MGA DIOS sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila”
Dito’y mariing binabanggit ng Panginoong Dios, ang pagkakaroon ng “IBANG MGA DIOS” sa makatuwid, ang ipinagbabawal ng Diyos na mga larawan ay ang mga imahen ng IBANG MGA DIOS (Sa Hebreo: Al Aleim Achreim) ito ay maaaninaw natinm, nang sabihin ng Dios ang mga ito:

 

“At sila’y naglagay ng LARAWAN NG DIOSDIOSAN NA INANYUAN , na kanilang ginawa sa bahay ng Dios..”
(2 Cronica 33:7)
Ang Simbahang Katoliko, mula nang siya’y itatag ay HINDI NAGTURO NG IBANG MGA DIOS LIBAN SA DIOS NG ISRAEL. Ang mga Imahen na karaniwang makikita sa mga simbahan ng Iglesia Catolica ay pawang mga larawan ng mga Santo, Santa, ni Maria, ng mga Anghel, ni Kristo. etc.. sa lahat ng mga larawan ng mga katoliko ay WALANG LARAWAN NG IBANG MGA DIOS. bilang katunayan na ang pinagbabawal ng Dios ay ang pagkakaroon ng “Ibang mga dios” ay mabuting usisain pa natin ang mga talata sa Bibliya tulad ng mga sumusunod:

 

“At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Dios ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Egipto, ay sumunod sa IBANG MGA DIOS..” (Hukom 2:12)
“At siya’y nag utos sa kaniya tungkol sa bagay na ito, na siya’y sumunod sa IBANG MGA DIOS..” (1 Hari 11:10)

 

“Kung magkagayo’y magsisisagot sila, Sapagka’t kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon na kanilang Dios, at NAGSISAMBA SA IBANG MGA DIOS at mga pinaglingkuran” (Jeremias 22:9)

Sa kabuuan ng Bibliya, ay mariing pinagbabawal ng Dios ang pagkakaroon ng Ibang dios liban sa kaniya, sa EXODO 20:4-5 ay ibig lang ipakita ng Dios na siya lamang dapat ang kilalanin na Dios. yan rin naman ang binabanggit Niya kay Propeta Isaias.

 

“Ako’y nagpahayag at ako’y nagligtas, at ako’y NAGPAKILALA AT WALANG IBANG DIOS SA GITNA NINYO, kaya’t kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at AKO ANG DIOS”
(Isaias 43:12)
Ang pagbabawal ng Panginoong Diyos sa Exodo 20:4-5 tungkol sa mga imahen ay nauukol sa pagkakaroon ng Ibang mga dios liban sa kaniya. ngunit, tungkol sa pag gamit ng mga rebulto o imahen, na hindi naman tinuturing na ibang dios, ay hindi naman ipinagbabawal, bagkus, MISMONG PANGINOON ay nagpagawa ng imahen sa loob ng kaniyang sanctuario (dakong sambahan)

 

“At kanilang igawa ako ng isang sanctuario, upang ako’y makatahan sa gitna nila . . . At kanilang igagawa ako ng isang KABAN na kahoy na akasia .. AT GAGAWA KA NG DALAWANG KERUBING GINTO; na yari sa pamukpok iyong gagawin, sa dalawang dulo ng luklukan ng awa” (Exodo 25:8)
Sa kaban na ipinagawa ng Dios, ay mayroong DALAWANG IMAHEN NG KERUBIN. (mga Anghel) ano naman ang kaban? Sa harap ng Kaban ay nagsasagawa ng pagsamba ang Bayan ng Dios.

 

“At siya’y naghalal ng ilan sa mga levita upang magsipangasiwa sa HARAP NG KABAN ng Panginoon, at upang magsipagdiwang at mangagpasalamat at magagpuri sa Panginoon, sa Dios ng Israel” (1 Cronica 16:4)
Ang mga Levita ba ay sumasamba na agad sa dalawang kerubin? gayong sila’y nagsasagawa ng pagsamba sa harap ng KABAN? ang sagot: HINDI PO! hindi dahil sa sila’y sumasamba sa harap ng kaban, ay nangangahulugan ng sila’y sumasamba sa mga imahen ng Kerubin at ng kaban. tulad ng mga Katoliko, hindi dahil sa kami’y nagdadasal sa harapan ng mga imahen ay sinasamba na agad namin ito.
 
Advertisements