Ang Salitang ‘Katoliko’ ay literal na nangangahulugang ‘sumasaklaw sa kabuuan’. Sa Ingles ay Universal. Sa Latin naman ay ‘Universa’ at mababasa natin sa Biblia na ang Iglesia ay Universal. Eto po:

“Et factus est timor magnus in UNIVERSA ECCLESIA et in omnes qui audierpunt haec(Acts 5:11 Latin Translation)

Ang ibig sabihin ng ‘Universal’ ay para sa lahat ng mga bansa. Bakit naman tinawag na Universal ang Iglesia? Dahil si Kristo mismo ang nagsabi na ang ITATAWAG SA KANIYANG BAHAY ay ‘BAHAY panalanginan ng LAHAT NG MGA BANSA”

“Ang aking Bahay ay tatawaging Bahay panalanginan ng lahat ng mga Bansa” (Marcos 11:17)

Ano ba ang Bahay ng Diyos sa bagong tipan? Ito po ang sabi ni San Pablo

“Upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa BAHAY ng Dios, na siyang IGLESIA ng DIOS NA BUHAY..” (1 Timoteo 3:15)

Samakatuwid, ang BAHAY ng Dios ay ang IGLESIA. At ang sabi ni Kristo, ito’y TATAWAGIN NA PARA SA LAHAT NG MGA BANSA. Kung kaya’t marapat lamang na tawagin ang Iglesia na pang BOONG Mundo.

“At nagkaroon ng kapayapaan ANG IGLESIA SA BOONG Judea at Galilea at Samaria ..” (Gawa 9:31)

Mapapansin na sa kabila ng iba’t ibang lugar na kinaroroonan ng Iglesia , ay binanggit na ang mga lugar na ito gaya ng Galilea, Judea at Samaria ay bumubuo lamang sa IISANG IGLESIA. Sa Orihinal na Salin ng Griego, eto an gating mababasa

Ho men ho EKKLESIA KATHOLIS ho Ioudaia kai Galalaia kai Samareia..” (Acts 9:31 Original Greek)

Napakalinaw. Na nabanggit ang mga salitang KATA HOLOS (KATHOLIS ayon sa bigkas). Sa kaalaman ng lahat, ang salitang KATOLIKO ay nagmula sa mga salitang KATA – HOLOS. At malinaw naman sa talata na ang Iglesia ay tinawag na KATHOLIS (Katoliko). Dahil ang Iglesia ng Biblia ay sinasabing para sa LAHAT NG BANSA o SA BUONG MUNDO. Ay hindi masama at marapat lamang tawagin ang Iglesia na KATOLIKA (Pangkalahatan)  dahil NAAANGKOP NAMAN ITO SA IGLESIA.

SALITANG sinalita sa kaUKULAN ay gaya ng mansanang ginto sa mga bilaong Pilak(Kawikaan 25:11)

At dahil dito, ay mapapatunayan na ang Iglesia Katolika nga ang TUNAY NA SUMUSUNOD SA DIOS, natupad ang hula na binabanggit ni Isaias, kung saan ang BAHAY (Iglesia) ng Dios ay tatawaging para sa lahat ng mga bansa (Katolika)

“..sapagka’t ang Aking BAHAY ay TATAWAGING bahay panalanginan PARA SA LAHAT NG MGA BANSA(Isaias 56:7)

Advertisements

Marami sa mga nagpapakilalang Kristiano ngunit hindi katoliko ang umaalipusta sa Gawain ng Iglesia Katolika na pag-aantanda ng Santa Cruz. Ito daw ay wala sa Bibliya. Ngunit, totoo nga ba na ang gawaing ito ay wala sa Bibliya? Kung wala man. Ito ba ay masama ? Ang Pag-aantanda ng Santa Cruz ay isang magandang Gawain ng mga katoliko bilang pag-alaala na mayroong Isang Diyos na tatlo sa pagka-persona at kung saan ipinapahiwatig nito na ang Krus ay tanda ng ating kaligtasan. Mali nga ba ito? Ang Tanda ng santa Cruz? Una sa lahat ay tingnan natin kung mali sa Bibliya ang pag-gamit ng mga tanda.

 

“Pasanin ng bawa’t isa sa inyo ang isang bato . . . upang ito’y maging pinakaTANDA sa inyo..” (Josue 4:5-6)

 

Mismong ang ating Panginoong Diyos ay nag-utos sa kaniyang Bayan na gumawa ng isang Tanda bilang pag-alaala sa kaniyang ginawang pag-hawi sa tubig sa ilog ng Jordan. Dito ay ating maaaninaw na hindi masama ang gumawa ng mga Tanda na magpapaalaala sa atin ng mga Gawain ng Diyos. Pangalawa, ang Crus ba ay masama? Ganito ang sabi ni San Pablo:

 

 “Sapagka’t ang salita ng Krus ay kamangmangan sa kanila na napapahamak, ngunit ito’y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas” (1 Corinto 1:18)

 

 Ang salita ng Krus ay kapangyarihan pala sa mga naligtas. Kung gayon ang krus mismo ay hindi masama!! At alam ng bawat tunay na Cristiano iyan. Pangatlo, ang pagsasabi ba ng “sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo” na kadalasan na binabanggit pag nag-aantanda ng santa krus ay labag sa Bibliya? Kanino ba nagmula ang “formula” na ito? Ganito ang sabi ng Banal na Kasulatan:

 

“ Magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng AMA ,at ng ANAK, at ng ESPIRITU SANTO” (Mateo 28:19)

 

 Malinaw na nakasulat dito na kay KRISTO nanggaling ang formula na ito. Ngayon, kung hindi masama ang pagsagawa ng “tanda”, hindi masama ang “krus” at hindi masama ang pagbabanggit ng “pangalan ng Tatlong Persona”. Ano ang dahilan kung bakit tinutuligsa ang mga Katoliko sa “Pagaantanda ng Santa Cruz? Kung si Apostol Pablo an gating tatanungin, ano kaya ang sasabihin niya? Ganito ang sabi ni Pablo:

 

“Datapuwa’t malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus n gating Panginoong Jesucristo..” (Galacia 6:14)

 

 Hindi ba’t dapat pa nga natin ipagmalaki ang krus ng ating Panginoon? Maaaring itanong ng iba: “sino sa mga Cristiano sa Bibliya ang nag-utos na gawin ang pagtatanda ng Santa Cruz? Kung atin pong pag-babasehan an gang Bibliya lamang. Maaring wala, ngunit mayroong sinasabi si Cristo na ganito:

 

“Ang anumang hindi laban sa atin, ay para sa atin” (Marcos 9:40)

 

Napakalinaw pa sa sikat ng araw na binanggit ng Panginoong Jesus na ang HINDI LABAN SA KANYA ay para sa kaniya rin! Kung gayon, dahil atin ng napatunayan na ang pag-tatanda ng Krus ay hindi masama, nangangahulugan lamang na ang Gawain na ito ay para kay Kristo!! Ngunit talaga nga bang wala sa bibliya ang tanda na ito? Ating usisain sa lumang tipan:

 

“At sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroon ka sa gitna ng bayan. Sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng TANDA (tau) sa mga noo . . .” (Ezekiel 9:4)

 

Sa orihinal na salin ng lumang tipan sa Hebreo, ang ginamit na salita sa “tanda” ay “TAU” ito ay titik Hebreo na anyong “krus” sa panahon na naisulat ang aklat ng propeta Ezekiel. Kaya maaaninaw natin na ang paglalagay ng tanda ng krus ay malinaw sa Bibliya.

Ang Iglesia Catolica, dala ng kanilang mataas na repseto sa mga ministro ng Dios – ang mga Pari. Ay tinatawag namin silang “father” ito’y nagpapahiwatig na sila ay iginagalang namin bilang mga ama ng aming pang espiritwal na kalagayan. Ngunit, sa kabila nito, ay binabanggit ng ilang mga sekta, na ang pagtawag sa tao bilang ‘ama ng kaluluwa’ ay isang paglabag sa Bibliya. Ito raw ay makikita sa Mateo 23:9:

“At Huwag ninyong tatawaging ama ang sinomang tao sa lupa, sapagka’t iisa ang inyong Ama, samakatuwid baga’y siyang nasa Langit”

Ano kaya ang ibig ipakahulugan ng ating Panginoong Hesus dito? ito kaya ay isang patunay ng paglabag ng Iglesia Catolica sa bibliya?. Mga kaibigan, mas mabuti pong ating suriing mabuti ang nilalaman ng talatang ito. Kung atin lamang po babasahin ng buo ang kapitulo 23 ng Mateo, ay malinaw na ang pahayag ng Panginoong Hesus ay huwag tataawaging Ama o guro ang mga Pariseo at Escriba!! sapagka’t sila ay mahilig magmataas.

Nang magkagayo’y nagsalita si Hesus sa mga karamihan at sa kaniyang mga alagad, nanagsasabi, Nagsisiupo ang mga Escriba at Pariseo sa luklukan ni Moises. lahat ng kanilang ipinagutos ay gawin ninyo at ganapin, datapuwat’ huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagka’t kanilang sinasabi at hindi ginagawa, Oo Sila’y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao; datapuwa’t ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri, datapuwa’t ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao; sapagka’t nagpapalapad sila ng kanilang mga pilakteria, at nagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang damit. at iniibig ang ang mga pangulong dako sa mga pigingan, at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga, at pagpupugayan sa mga pamilihan at ANG SILA’Y  TAWAGIN NG MGA TAO ‘RABI’

DATAPUWA’T KAYO’Y HUWAG PATAWAG NA RABI (Guro) Sapagka’t IISA ANG INYONG GURO, at kayong lahat ay magkakapatid, at huwag ninyong tatawaging ama ang sinomang tao sa lupa; sapagka’t iisa ang inyong Ama, samakatuwid baga’y siyang nasa langit, ni Huwag kayong patawag na panginoon; sapagka’t iisa lamang ang inyong Panginoon sa makatuwid baga’y ang Cristo, datapuwa’t ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo at sino mang nagmamataas at mabababa; at sinomang nagpapakababa ay matataas, DATAPUWA’T SA ABA NINYO! MGA ESCRIBA AT PARISEO, MGA MAPAGPAIMBABAW!!…” (MATEO 23:1-13)

Kung ating susuriin mabuti, ang mga pinaparinggan ng ating Panginoon ay ang mga Escriba at mga Pariseo. ang tinutukoy lamang ni Kristo dito ay tatawaging guro,ama, panginoon ang mga pariseo at mga escriba. sapagka’t sila’y pawang mapagpaimbabaw. Ngunit, kung ang isa namang alagad ni Cristo, na isang Taong nagpapagal para sakaniya, ay hindi naman bawal na sila’y tawaging ama. Alalahanin natin, na sa lumang tipan pa lamang ay isinasagawa na ang pagtawag ng ama sa mga alagad ng Dios. Tulad ni Eliseo, tinawag niyang ‘Ama’ si Elias:

.. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng ipoipo, at nakita ni Eliseo, at siya’y sumigaw, Ama ko! Ama ko! ..”                   (2 Hari 2:11-12)

Si Eliseo man ay ay tinawag na Ama ng hari ng Israel;

At sinabi ng hari ng Israel kay Eliseo, nang makita niya sila, Ama ko, sasaktan ko ba sila?” (2 Hari 6:21)

Maaaring sasabihin ng iba, ‘Ito’y itinigil na sa panahon ng Bagong Tipan’ ito nga ba’y totoo? hindi po!! kung tutuusin ay mismong mga apostol ay ay nagpapaka-Ama sa mga Cristiano:

Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawa’t isa sa inyo, na gaya ng ISANG AMA SA KANIYANG SARILING MGA ANAK..” (1 Tesalonika 2:11)

Malinaw na mismong mga apostol ay tulad ng isang ama. Kung sila ay nagpapaka – ama, ano ba dapat ang ating itawag sa kanila at sa kanilang mga halili? hindi po ba ay ‘ama’ rin? sabi ng Bibliya ay ganito;

“Salitang sinalita sa KAUKULAN ay gaya ng isang mansanang ginto sa mga bilaong pilak” (Kawikaan 24:11)

“Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila’y nararapat ..”(Roma 13:7)

Malinaw ang sabi ng Bibliya, ‘ibigay sa tao ang sa kanlia’y nararapat’ at ang ‘mga salita na itinatawag sa karapat dapat , ay gaya ng isang mansanas na ginto’ ganun din po ang mga katoliko!! dahil ang mga Pari, (kahalili ng mga Apostol) ay nagpapaka ama sa amin, ay marapat lamang na tawagin silang Ama oh “Father”. Sa Tuligsa ni Cristo sa Mateo 23, ay ating mapapansin na hindi lamang ang “ama” ang ipinagbabawal niya, kung ating baasahing muli, ay tatlo ang kaniyang ipinagbabawal na mga titulo: una, ‘guro’ (Versikulo 8) pangalawa, ‘ama’ (versikulo 9) at pangatlo, ‘panginoon’ (Versikulo 10).

isa ang ang ‘guro’ sa pinagbabawal ng Panginoong Hesus, kung literal na ipinaguutos ni Cristo na “huwag patawag na Guro” bakit ang Apostol mismo na si Pablo ay nagpatawag na guro? ganito ang ating mababasa;

“Na sa bagay na ito ay ako’y itinalaga na tagapangaral, at apostol ,at GURO” (2 Timoteo 1:11)

Si Pablo ba ay lumabag sa utos ni Cristo na huwag patawag na ‘Guro’ ? (Mateo23:8) Hindi ba alam ito ni Pablo? Alam po natin na sa bagay na iyan ay alam ni San Pablo ang mga utos ni Cristo. Ibig lamang ipakahulugan dito na hindi po literal ang utos ni Cristo sa Mateo 23:8-10.

Kadalasang tinutuligsa ang Iglesia Catolica sa isang gawain na minamahal ng mga miyembro nito, at ito nga ang pagdarasal ng Rosaryo at mga litanya. Sabi ng ibang mga sekta, ito ay malinaw na ipinagbabawal ng bibliya. Anumang dasal na paulit-ulit ay pinagbabawal diumano sa Mateo 6:7. upang ating malaman ng lubos ang kanilang pahiwatig, ay mabuting basahin natin ng mabuti ang nilalaman ng nabanggit na talata sa bibliya:

 

“At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang WALANG KABULUHANG Paulit ulit, na gaya ng ginagawa ng mga gentil,; sapagka’t iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila”

 

Sa nabanggit na talata sa itaas, ay mariing ipinagbawal ng Panginoon ang walang kabuluhang paulit-ulit, ngunit, ito’y hindi marapat isipin na isang dahilan upang sabihin na ang mga katoliko ay lumalabag sa bibliya dahil sa pagdadasal ng rosaryo at mga litanya. ang binabanggit dito ng Panginoong Hesus ay ang mga “Walang Kabuluhan” at “Gaya ng mga Gentil(pagano)”. samantalang ang Rosaryo naman, ay pawang naka ugat sa Bibliya. Bawat misteryo na binabanggit sa Rosaryo ay makikita sa Bibliya.  Tungkol sa paulitulit, ang binabanggit dito, ay ang mga “Walang Kabuluhan”. alalahanin natin, na ang bawat nakalagay sa Bibliya ay pawang may kabuluhan. Mismong ang mga Hudyo ay nagdarasal ng paulit-ulit ayon sa Bibliya,  Sa akalt ng mga AWIT 136. Ay maaaninaw ang paulit-ulit na pagpupuri sa Panginoon, sa pamamagitan ng mga katagang,

 

“Sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman” (Awit 136)

 

Ang mga Hudyo, kabilang mismo ang ating Panginoong Hesus, ay nagdarasal ng mga salmong ito, isa na ang isang buong kapitulo na binabanggit sa itaas. Masasabi ba natin na ang mga Israelita, kabilang ang Panginoong Hesus ay lumalabag sa palatuntunan ng Dios?

Sa Langit po, ang mga mananamba sa Dios, ay gumagamit rin ng paulit-ulit na mga salita.

 

“At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at sila’y WALANG PAHINGA, ARAW AT GABI, NA NAGSASABI; BANAL..BANAL..BANAL.. Ang Panginoong Diyos, ang Makapangyarihan sa lahat na buhay at siyang darating” (Apocalipsis 4:8)

 

Wala pong makasalanang tao ang makakaakyat sa langit. Kung ang mga ityo ay nasa langit? masasabi ba natin na sila ay makasalanan? dahil sila ay gumagamit ng PAULIT ULIT na mga salita

Unang una sa lahat, walang opisyal na aral ang Simbahang Katoliko na dapat magdasal ang mga myembro nito sa mismong larawan o imahen. Ginagamit lamang ng mga katoliko ang mga imahen upang alalahanin ang mga sinasalamin nito. Tungkol sa Exodo 20:3-5, na nagbabawal sa mga imahen. ay mabuting basahin natin ang kabuuan nito:

“Huwag kang magkakaroon ng IBANG MGA DIOS sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila”
Dito’y mariing binabanggit ng Panginoong Dios, ang pagkakaroon ng “IBANG MGA DIOS” sa makatuwid, ang ipinagbabawal ng Diyos na mga larawan ay ang mga imahen ng IBANG MGA DIOS (Sa Hebreo: Al Aleim Achreim) ito ay maaaninaw natinm, nang sabihin ng Dios ang mga ito:

 

“At sila’y naglagay ng LARAWAN NG DIOSDIOSAN NA INANYUAN , na kanilang ginawa sa bahay ng Dios..”
(2 Cronica 33:7)
Ang Simbahang Katoliko, mula nang siya’y itatag ay HINDI NAGTURO NG IBANG MGA DIOS LIBAN SA DIOS NG ISRAEL. Ang mga Imahen na karaniwang makikita sa mga simbahan ng Iglesia Catolica ay pawang mga larawan ng mga Santo, Santa, ni Maria, ng mga Anghel, ni Kristo. etc.. sa lahat ng mga larawan ng mga katoliko ay WALANG LARAWAN NG IBANG MGA DIOS. bilang katunayan na ang pinagbabawal ng Dios ay ang pagkakaroon ng “Ibang mga dios” ay mabuting usisain pa natin ang mga talata sa Bibliya tulad ng mga sumusunod:

 

“At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Dios ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Egipto, ay sumunod sa IBANG MGA DIOS..” (Hukom 2:12)
“At siya’y nag utos sa kaniya tungkol sa bagay na ito, na siya’y sumunod sa IBANG MGA DIOS..” (1 Hari 11:10)

 

“Kung magkagayo’y magsisisagot sila, Sapagka’t kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon na kanilang Dios, at NAGSISAMBA SA IBANG MGA DIOS at mga pinaglingkuran” (Jeremias 22:9)

Sa kabuuan ng Bibliya, ay mariing pinagbabawal ng Dios ang pagkakaroon ng Ibang dios liban sa kaniya, sa EXODO 20:4-5 ay ibig lang ipakita ng Dios na siya lamang dapat ang kilalanin na Dios. yan rin naman ang binabanggit Niya kay Propeta Isaias.

 

“Ako’y nagpahayag at ako’y nagligtas, at ako’y NAGPAKILALA AT WALANG IBANG DIOS SA GITNA NINYO, kaya’t kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at AKO ANG DIOS”
(Isaias 43:12)
Ang pagbabawal ng Panginoong Diyos sa Exodo 20:4-5 tungkol sa mga imahen ay nauukol sa pagkakaroon ng Ibang mga dios liban sa kaniya. ngunit, tungkol sa pag gamit ng mga rebulto o imahen, na hindi naman tinuturing na ibang dios, ay hindi naman ipinagbabawal, bagkus, MISMONG PANGINOON ay nagpagawa ng imahen sa loob ng kaniyang sanctuario (dakong sambahan)

 

“At kanilang igawa ako ng isang sanctuario, upang ako’y makatahan sa gitna nila . . . At kanilang igagawa ako ng isang KABAN na kahoy na akasia .. AT GAGAWA KA NG DALAWANG KERUBING GINTO; na yari sa pamukpok iyong gagawin, sa dalawang dulo ng luklukan ng awa” (Exodo 25:8)
Sa kaban na ipinagawa ng Dios, ay mayroong DALAWANG IMAHEN NG KERUBIN. (mga Anghel) ano naman ang kaban? Sa harap ng Kaban ay nagsasagawa ng pagsamba ang Bayan ng Dios.

 

“At siya’y naghalal ng ilan sa mga levita upang magsipangasiwa sa HARAP NG KABAN ng Panginoon, at upang magsipagdiwang at mangagpasalamat at magagpuri sa Panginoon, sa Dios ng Israel” (1 Cronica 16:4)
Ang mga Levita ba ay sumasamba na agad sa dalawang kerubin? gayong sila’y nagsasagawa ng pagsamba sa harap ng KABAN? ang sagot: HINDI PO! hindi dahil sa sila’y sumasamba sa harap ng kaban, ay nangangahulugan ng sila’y sumasamba sa mga imahen ng Kerubin at ng kaban. tulad ng mga Katoliko, hindi dahil sa kami’y nagdadasal sa harapan ng mga imahen ay sinasamba na agad namin ito.